Tappeto Jaipur

Jaipur
87 X 56 cm
(247,00 €)   99,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir

Bukhara Kashmir
124 X 83 cm
(309,00 €)   129,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
92 X 61 cm
(180,00 €)   90,00 €

Tappeto Gabbhe

Gabbhe
294 X 190 cm
(558,00 €)   265,00 €

Tappeto Taffrish Royal

Taffrish Royal
87 X 64 cm
(194,00 €)   90,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
155 X 63 cm
(292,00 €)   129,00 €

Tappeto Berkana Extra

Berkana Extra
200 X 138 cm
(1.380,00 €)   499,00 €

Tappeto Kerman Laver Extra

Kerman Laver Extra
280 X 187 cm
(6.288,00 €)   1.599,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
90 X 90 cm
(99,00 €)   19,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
90 X 90 cm
(99,00 €)   19,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
126 X 126 cm
(129,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
90 X 90 cm
(99,00 €)   19,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
126 X 126 cm
(129,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
126 X 126 cm
(129,00 €)   39,00 €

Tappeto Coppia Bukhara Karachi

Coppia Bukhara Karachi
95 X 65 cm
(180,00 €)   38,00 €

Tappeto Coppia Bukhara Karachi

Coppia Bukhara Karachi
95 X 65 cm
(180,00 €)   38,00 €

Tappeto Coppia Bukhara Karachi

Coppia Bukhara Karachi Prodotto venduto
95 X 65 cm
(180,00 €)   38,00 €

Tappeto Islamabad Extra Fine

Islamabad Extra Fine
184 X 125 cm
(1.150,00 €)   420,00 €

Tappeto Asla

Asla
179 X 120 cm
(1.720,00 €)   660,00 €

Tappeto Passatoia Nain Royal

Passatoia Nain Royal
150 X 70 cm
(525,00 €)   199,00 €

Tappeto Coppia Kazak Pashmi

Coppia Kazak Pashmi
118 X 80 cm
(1.320,00 €)   450,00 €

Tappeto Kazak

Kazak
120 X 66 cm
(162,00 €)   69,00 €

Tappeto Kazak

Kazak
122 X 64 cm
(162,00 €)   69,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Royal

Bukhara Kashmir Royal
154 X 96 cm
(443,00 €)   169,00 €

Tappeto Gabbeh Royal

Gabbeh Royal
158 X 95 cm
(675,00 €)   250,00 €

Tappeto Lilian Royal

Lilian Royal
175 X 106 cm
(556,00 €)   199,00 €

Tappeto Lilian Royal

Lilian Royal
155 X 107 cm
(498,00 €)   199,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
160 X 113 cm
(1.265,00 €)   399,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
148 X 96 cm
(994,00 €)   299,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
251 X 206 cm
(2.585,00 €)   799,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
147 X 99 cm
(1.018,00 €)   299,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
157 X 101 cm
(792,00 €)   250,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
153 X 94 cm
(719,00 €)   220,00 €

Tappeto Kazak Pashmi Royal

Kazak Pashmi Royal
248 X 166 cm
(2.058,00 €)   699,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Karachi

Passatoia Bukhara Karachi
251 X 76 cm
(286,00 €)   119,00 €

Tappeto Nain Royal

Nain Royal
90 X 60 cm
(243,00 €)   105,00 €

Tappeto Nain Royal

Nain Royal
84 X 60 cm
(225,00 €)   105,00 €

Tappeto Coppia Nain Royal

Coppia Nain Royal
90 X 60 cm
(472,00 €)   199,00 €

Tappeto Bukhara Karachi

Bukhara Karachi
95 X 65 cm
(90,00 €)   19,00 €

Tappeto Bukhara Karachi

Bukhara Karachi
95 X 65 cm
(90,00 €)   19,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Karachi

Passatoia Bukhara Karachi
180 X 59 cm
(140,00 €)   72,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Karachi

Passatoia Bukhara Karachi
230 X 81 cm
(140,00 €)   72,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Karachi

Passatoia Bukhara Karachi
236 X 77 cm
(140,00 €)   72,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Karachi

Passatoia Bukhara Karachi
180 X 59 cm
(140,00 €)   72,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Karachi

Passatoia Bukhara Karachi Prodotto venduto
177 X 67 cm
(140,00 €)   72,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Karachi

Passatoia Bukhara Karachi
250 X 80 cm
(140,00 €)   72,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal
233 X 146 cm
(1.700,00 €)   499,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Royal

Bukhara Kashmir Royal
298 X 200 cm
(2.464,00 €)   799,00 €

Tappeto Gabbeh Royal

Gabbeh Royal
92 X 78 cm
(324,00 €)   120,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal
90 X 60 cm
(270,00 €)   105,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal Prodotto venduto
90 X 60 cm
(270,00 €)   105,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
157 X 90 cm
(706,00 €)   220,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
178 X 123 cm
(980,00 €)   299,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Kashmir Extra

Passatoia Bukhara Kashmir Extra
188 X 60 cm
(338,00 €)   130,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
143 X 95 cm
(830,00 €)   299,00 €

Tappeto Bukhara Teke'

Bukhara Teke' Prodotto venduto
110 X 50 cm
(199,00 €)   55,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal
300 X 170 cm
(2.550,00 €)   699,00 €

Tappeto Bukhara Teke'

Bukhara Teke'
91 X 50 cm
(180,00 €)   90,00 €

Tappeto Shirvan

Shirvan
197 X 163 cm
(1.605,00 €)   599,00 €

Tappeto Kazak Pashmi Extra

Kazak Pashmi Extra
160 X 99 cm
(1.108,00 €)   299,00 €

Tappeto Ziegler Royal

Ziegler Royal Prodotto venduto
187 X 123 cm
(1.035,00 €)   390,00 €

Tappeto Sarouk

Sarouk
156 X 103 cm
(563,00 €)   220,00 €

Tappeto Milas Royal

Milas Royal
127 X 97 cm
(430,00 €)   180,00 €

Tappeto Kars

Kars
181 X 116 cm
(325,00 €)   120,00 €

Tappeto Islamabad Doppio Nodo

Islamabad Doppio Nodo
128 X 78 cm
(600,00 €)   199,00 €

Tappeto Mud Extra

Mud Extra
238 X 175 cm
(2.710,00 €)   950,00 €

Tappeto Passatoia Kazak Pashmi Royal

Passatoia Kazak Pashmi Royal
175 X 65 cm
(568,00 €)   199,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
145 X 90 cm
(652,00 €)   199,00 €

Tappeto Afshar Royal

Afshar Royal
195 X 140 cm
(1.092,00 €)   399,00 €

Tappeto Taspinar Royal

Taspinar Royal
100 X 49 cm
(196,00 €)   89,00 €

Tappeto Passatoia Gabbhe Taftato

Passatoia Gabbhe Taftato
300 X 100 cm
(210,00 €)   89,00 €

Tappeto Passatoia Jaipur Royal

Passatoia Jaipur Royal
297 X 81 cm
(1.084,50 €)   480,00 €

Tappeto Bukhara Teke'

Bukhara Teke'
130 X 60 cm
(199,00 €)   55,00 €

Tappeto Qum Royal

Qum Royal
222 X 135 cm
(1.500,00 €)   499,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Kashmir Extra

Passatoia Bukhara Kashmir Extra
294 X 77 cm
(679,00 €)   299,00 €

Tappeto Passatoia Jaipur Steaple Extra

Passatoia Jaipur Steaple Extra
303 X 79 cm
(1.077,00 €)   380,00 €

Tappeto Taffrish Royal

Taffrish Royal
120 X 82 cm
(344,00 €)   149,00 €

Tappeto Bukhara Dorè

Bukhara Dorè
87 X 64 cm
(180,00 €)   90,00 €

Tappeto Passatoia Lilian Antico

Passatoia Lilian Antico
208 X 90 cm
(2.900,00 €)   699,00 €

Tappeto Doshemalty Royal

Doshemalty Royal
100 X 95 cm
(475,00 €)   180,00 €

Tappeto Passatoia Yalamhè Royal

Passatoia Yalamhè Royal
202 X 80 cm
(1.134,00 €)   349,00 €

Tappeto Coppia Bukhara Kashmir

Coppia Bukhara Kashmir
101 X 61 cm
(362,00 €)   180,00 €

Tappeto Veramin Royal

Veramin Royal
201 X 194 cm
(1.949,00 €)   599,00 €

Tappeto Ziegler Extra

Ziegler Extra
89 X 62 cm
(386,00 €)   149,00 €

Tappeto Ziegler Extra

Ziegler Extra
89 X 65 cm
(405,00 €)   165,00 €

Tappeto Sarouk Royal

Sarouk Royal
203 X 142 cm
(2.306,00 €)   650,00 €

Tappeto Coppia Kerman Laver

Coppia Kerman Laver
88 X 59 cm
(357,00 €)   180,00 €

Tappeto Beluchestan Royal

Beluchestan Royal
139 X 86 cm
(300,00 €)   119,00 €

Tappeto Qum Royal

Qum Royal
161 X 108 cm
(950,00 €)   299,00 €

Tappeto Bukhara Russo Royal

Bukhara Russo Royal
240 X 83 cm
(1.194,00 €)   499,00 €

Tappeto Berkana Royal

Berkana Royal
240 X 191 cm
(2.290,00 €)   799,00 €

Tappeto Jaipur

Jaipur
93 X 59 cm
(247,00 €)   99,00 €

Tappeto Ziegler Extra

Ziegler Extra
85 X 62 cm
(369,00 €)   169,00 €

Tappeto Gabbhe

Gabbhe
345 X 249 cm
(859,00 €)   370,00 €

Tappeto Shirwan Extra

Shirwan Extra
385 X 292 cm
(7.307,00 €)   1.790,00 €

Tappeto Coppia Kazak Pashmi Extra

Coppia Kazak Pashmi Extra
122 X 84 cm
(1.425,00 €)   499,00 €

Tappeto Coppia Kazak Pashmi Extra

Coppia Kazak Pashmi Extra
129 X 84 cm
(1.458,00 €)   499,00 €

Tappeto Bukhara Tekè

Bukhara Tekè
110 X 50 cm
(250,00 €)   79,00 €

Tappeto Kirman Laver Royal

Kirman Laver Royal
80 X 56 cm
(270,00 €)   105,00 €

Tappeto Yalamhè Royal

Yalamhè Royal
90 X 52 cm
(219,00 €)   99,00 €

Tappeto Veramin Royal

Veramin Royal
160 X 115 cm
(828,00 €)   350,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Royal

Bukhara Kashmir Royal
88 X 65 cm
(180,00 €)   90,00 €

Tappeto Passatoia Kazak Pashmi Royal

Passatoia Kazak Pashmi Royal
176 X 59 cm
(519,00 €)   230,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
85 X 60 cm
(180,00 €)   90,00 €

Tappeto Heritz Extra

Heritz Extra
261 X 191 cm
(3.243,50 €)   990,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Kashmir Extra

Passatoia Bukhara Kashmir Extra
169 X 60 cm
(304,00 €)   129,00 €

Tappeto Gabbhe

Gabbhe
180 X 114 cm
(205,00 €)   89,00 €

Tappeto Sennhe Royal

Sennhe Royal
247 X 150 cm
(2.300,00 €)   820,00 €

Tappeto Abadhè Royal

Abadhè Royal
256 X 160 cm
(2.665,00 €)   990,00 €

Tappeto Ziegler Royal

Ziegler Royal
234 X 170 cm
(1.592,00 €)   699,00 €

Tappeto Ziegler

Ziegler
90 X 58 cm
(365,00 €)   149,00 €

Tappeto Bukhara Teke'

Bukhara Teke'
100 X 50 cm
(199,00 €)   55,00 €

Tappeto Bukhara Teke'

Bukhara Teke'
100 X 50 cm
(199,00 €)   55,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Kashmir Extra

Passatoia Bukhara Kashmir Extra
180 X 61 cm
(440,00 €)   199,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
146 X 102 cm
(744,00 €)   350,00 €

Tappeto Mud Royal

Mud Royal
255 X 198 cm
(2.524,00 €)   950,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
157 X 93 cm
(849,00 €)   280,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal
150 X 145 cm
(1.035,00 €)   399,00 €

Tappeto Passatoia Kilim Persiano

Passatoia Kilim Persiano
172 X 84 cm
(648,00 €)   299,00 €

Tappeto Kilim Extra

Kilim Extra
295 X 198 cm
(2.044,00 €)   890,00 €

Tappeto Mardan Extra

Mardan Extra
87 X 66 cm
(228,00 €)   99,00 €

Tappeto Kabutarahang Royal

Kabutarahang Royal
270 X 213 cm
(1.150,00 €)   310,00 €

Tappeto Meheraban

Meheraban
326 X 196 cm
(2.992,00 €)   990,00 €

Tappeto Yazd Royal

Yazd Royal
300 X 197 cm
(2.895,00 €)   890,00 €

Tappeto Meheraban Royal

Meheraban Royal
140 X 107 cm
(420,00 €)   199,00 €

Tappeto Ardebil Royal

Ardebil Royal
97 X 69 cm
(304,00 €)   120,00 €

Tappeto Veramin Extra

Veramin Extra
168 X 104 cm
(1.223,00 €)   480,00 €

Tappeto Asla

Asla
231 X 167 cm
(2.702,00 €)   950,00 €

Tappeto Gabbhe

Gabbhe
236 X 162 cm
(382,00 €)   165,00 €

Tappeto Sining Extra

Sining Extra
152 X 96 cm
(467,00 €)   199,00 €

Tappeto Passatoia Kazak Pashmi Extra

Passatoia Kazak Pashmi Extra
178 X 59 cm
(787,00 €)   290,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Kashmir Extra

Passatoia Bukhara Kashmir Extra
184 X 61 cm
(336,00 €)   130,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
187 X 125 cm
(1.168,00 €)   420,00 €

Tappeto Gabbe Royal

Gabbe Royal
150 X 113 cm
(595,00 €)   250,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Royal

Bukhara Kashmir Royal
235 X 172 cm
(1.212,00 €)   490,00 €

Tappeto Tabriz Royal

Tabriz Royal
290 X 202 cm
(1.464,00 €)   490,00 €

Tappeto Passatoia Hamadan Royal

Passatoia Hamadan Royal
396 X 100 cm
(1.188,00 €)   490,00 €

Tappeto Shabzevar Royal

Shabzevar Royal
285 X 196 cm
(1.396,00 €)   390,00 €

Tappeto Ziegler Extra

Ziegler Extra
140 X 71 cm
(596,00 €)   240,00 €

Tappeto Asla

Asla
181 X 120 cm
(1.737,00 €)   660,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
180 X 120 cm
(120,00 €)   59,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal
146 X 142 cm
(1.035,00 €)   399,00 €

Tappeto Passatoia Malayer

Passatoia Malayer
505 X 100 cm
(2.525,00 €)   950,00 €

Tappeto Shirwan Extra

Shirwan Extra
93 X 65 cm
(310,00 €)   119,00 €

Tappeto Daghestan Royal

Daghestan Royal
100 X 62 cm
(392,00 €)   139,00 €

Tappeto Bukhara Teke'

Bukhara Teke'
110 X 50 cm
(199,00 €)   55,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir

Bukhara Kashmir
107 X 60 cm
(192,00 €)   90,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir

Bukhara Kashmir
103 X 61 cm
(188,00 €)   90,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir

Bukhara Kashmir
106 X 62 cm
(197,00 €)   90,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
95 X 60 cm
(399,00 €)   190,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
96 X 60 cm
(403,00 €)   199,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
89 X 63 cm
(392,00 €)   150,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
95 X 63 cm
(418,00 €)   220,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal
144 X 95 cm
(479,00 €)   290,00 €

Tappeto Passatoia Malathya

Passatoia Malathya
288 X 87 cm
(753,00 €)   450,00 €

Tappeto Passatoia Jaipur Steaple Extra

Passatoia Jaipur Steaple Extra
314 X 75 cm
(1.059,00 €)   580,00 €

Tappeto Islamabad Royal

Islamabad Royal
154 X 95 cm
(584,00 €)   199,00 €

Tappeto Mazlagan Royal

Mazlagan Royal
205 X 146 cm
(1.197,00 €)   750,00 €

Tappeto Kula Royal

Kula Royal
210 X 120 cm
(882,00 €)   389,00 €

Tappeto Beluchestan Royal

Beluchestan Royal
182 X 100 cm
(546,00 €)   195,00 €

Tappeto Beluchistan Mashad

Beluchistan Mashad
194 X 109 cm
(738,00 €)   195,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
182 X 123 cm
(895,00 €)   390,00 €

Tappeto Jaipur Steaple Extra

Jaipur Steaple Extra
122 X 76 cm
(258,00 €)   149,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
237 X 160 cm
(329,00 €)   165,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
236 X 161 cm
(329,00 €)   165,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
160 X 90 cm
(90,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
160 X 90 cm
(90,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
160 X 90 cm
(90,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
160 X 90 cm
(90,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   59,00 €

Tappeto Stuoia India

Stuoia India
200 X 140 cm
(180,00 €)   39,00 €

Tappeto Kazak

Kazak
90 X 60 cm
(115,00 €)   39,00 €

Tappeto Stuoia India

Stuoia India
200 X 140 cm
(180,00 €)   39,00 €

Tappeto Stuoia India

Stuoia India
200 X 140 cm
(180,00 €)   39,00 €

Tappeto Kazak

Kazak
90 X 60 cm
(115,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
235 X 161 cm
(329,00 €)   165,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
230 X 177 cm
(199,00 €)   129,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
235 X 158 cm
(329,00 €)   165,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
228 X 158 cm
(329,00 €)   165,00 €

Tappeto Bukhara Teke'

Bukhara Teke'
120 X 60 cm
(249,00 €)   79,00 €

Tappeto Kazak Pashmi Royal

Kazak Pashmi Royal
89 X 60 cm
(249,00 €)   119,00 €

Tappeto Mud Royal

Mud Royal
295 X 205 cm
(2.323,00 €)   1.190,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
187 X 124 cm
(1.090,00 €)   390,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
180 X 126 cm
(990,00 €)   390,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
179 X 129 cm
(990,00 €)   390,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
288 X 77 cm
(890,00 €)   390,00 €

Tappeto Passatoia Bukhara Kashmir Extra

Passatoia Bukhara Kashmir Extra
284 X 84 cm
(890,00 €)   390,00 €

Tappeto Passatoia Ziegler Extra

Passatoia Ziegler Extra
290 X 82 cm
(1.390,00 €)   690,00 €

Tappeto Kazak Pashimi Extra

Kazak Pashimi Extra
300 X 205 cm
(4.305,00 €)   1.699,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
260 X 130 cm
(236,00 €)   89,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   69,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   69,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   69,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   69,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
180 X 120 cm
(120,00 €)   59,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
180 X 120 cm
(120,00 €)   59,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
180 X 120 cm
(120,00 €)   59,00 €

Tappeto Toussergan Royal

Toussergan Royal
203 X 125 cm
(459,00 €)   229,00 €

Tappeto Hosseinabad Royal

Hosseinabad Royal
212 X 135 cm
(549,00 €)   290,00 €

Tappeto Shabzevar Royal

Shabzevar Royal
283 X 197 cm
(1.393,00 €)   390,00 €

Tappeto Passatoia Islamabad Extra

Passatoia Islamabad Extra
178 X 62 cm
(449,00 €)   179,00 €

Tappeto Coppia Asla

Coppia Asla
121 X 83 cm
(1.090,00 €)   450,00 €

Tappeto Wiss Royal

Wiss Royal
194 X 132 cm
(899,00 €)   320,00 €

Tappeto Hamadan Royal

Hamadan Royal
203 X 136 cm
(890,00 €)   349,00 €

Tappeto Toussergan Royal

Toussergan Royal
198 X 133 cm
(650,00 €)   290,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
90 X 60 cm
(199,00 €)   90,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
91 X 62 cm
(199,00 €)   90,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Extra

Bukhara Kashmir Extra
86 X 60 cm
(199,00 €)   90,00 €

Tappeto Kazak Pashmi Royal

Kazak Pashmi Royal
93 X 62 cm
(249,00 €)   119,00 €

Tappeto Ziegler Extra

Ziegler Extra
88 X 62 cm
(329,00 €)   139,00 €

Tappeto Kazak Pashmi Extra

Kazak Pashmi Extra
95 X 65 cm
(299,00 €)   129,00 €

Tappeto Jacibedir Royal

Jacibedir Royal
228 X 162 cm
(1.499,00 €)   789,00 €

Tappeto Kerman Laver Royal

Kerman Laver Royal Prodotto venduto
150 X 147 cm
(989,00 €)   399,00 €

Tappeto Tabriz Extra

Tabriz Extra
308 X 200 cm
(2.156,00 €)   690,00 €

Tappeto Kars Royal

Kars Royal
371 X 291 cm
(1.890,00 €)   849,00 €

Tappeto Azeri

Azeri
381 X 301 cm
(3.290,00 €)   1.290,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
181 X 129 cm
(1.259,00 €)   420,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
153 X 91 cm
(769,00 €)   255,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
152 X 94 cm
(849,00 €)   280,00 €

Tappeto Islamabad Extra

Islamabad Extra
161 X 95 cm
(849,00 €)   280,00 €

Tappeto Coppia Bukhara Kashmir Royal

Coppia Bukhara Kashmir Royal
90 X 60 cm
(419,00 €)   180,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir Royal

Bukhara Kashmir Royal
169 X 125 cm
(800,00 €)   350,00 €

Tappeto Keshan Royal

Keshan Royal
300 X 208 cm
(1.250,00 €)   490,00 €

Tappeto Tabriz Extra

Tabriz Extra
308 X 200 cm
(1.848,00 €)   590,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
180 X 120 cm
(120,00 €)   69,00 €

Tappeto Kerman Laver

Kerman Laver
227 X 144 cm
(1.190,00 €)   540,00 €

Tappeto Kaysary Extra

Kaysary Extra
140 X 85 cm
(899,00 €)   300,00 €

Tappeto Coppia Bukhara Kashmir Extra

Coppia Bukhara Kashmir Extra
90 X 60 cm
(439,00 €)   199,00 €

Tappeto Kazak Pashmi Royal

Kazak Pashmi Royal
273 X 178 cm
(1.500,00 €)   490,00 €

Tappeto Bukhara Karachi

Bukhara Karachi
158 X 94 cm
(199,00 €)   89,00 €

Tappeto Shabzevar

Shabzevar
282 X 193 cm
(1.523,00 €)   390,00 €

Tappeto Taffrish

Taffrish
165 X 95 cm
(545,00 €)   169,00 €

Tappeto Kerman Laver

Kerman Laver
156 X 98 cm
(650,00 €)   299,00 €

Tappeto Kaskay

Kaskay
167 X 113 cm
(648,00 €)   290,00 €

Tappeto Asla

Asla
178 X 59 cm
(900,00 €)   399,00 €

Tappeto Doshemalti

Doshemalti
188 X 125 cm
(1.175,00 €)   699,00 €

Tappeto Kerman Laver

Kerman Laver
149 X 90 cm
(670,00 €)   399,00 €

Tappeto Kirman Laver

Kirman Laver
150 X 140 cm
(864,00 €)   430,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
212 X 158 cm
(1.172,00 €)   590,00 €

Tappeto Milas

Milas
134 X 72 cm
(340,00 €)   230,00 €

Tappeto Coppia Jaipur

Coppia Jaipur
92 X 62 cm
(432,00 €)   199,00 €

Tappeto Fusion

Fusion
200 X 140 cm
(1.120,00 €)   490,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   59,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
180 X 120 cm
(120,00 €)   59,00 €

Tappeto Asla

Asla
114 X 78 cm
(712,00 €)   430,00 €

Tappeto Kazak Pashmi

Kazak Pashmi
124 X 84 cm
(520,00 €)   320,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir

Bukhara Kashmir
179 X 121 cm
(649,00 €)   390,00 €

Tappeto Tabriz

Tabriz
301 X 201 cm
(1.815,00 €)   590,00 €

Tappeto Bukhara Dohre'

Bukhara Dohre'
197 X 146 cm
(720,00 €)   399,00 €

Tappeto Beluchistan

Beluchistan
165 X 98 cm
(405,00 €)   190,00 €

Tappeto Kilim

Kilim
207 X 193 cm
(1.400,00 €)   790,00 €

Tappeto Bukhara Karachi

Bukhara Karachi
254 X 152 cm
(579,00 €)   279,00 €

Tappeto Nain

Nain
255 X 158 cm
(2.117,00 €)   1.060,00 €

Tappeto Najafabad

Najafabad
307 X 201 cm
(2.257,00 €)   590,00 €

Tappeto Tabriz

Tabriz
290 X 200 cm
(1.740,00 €)   590,00 €

Tappeto Kazak Pashmi

Kazak Pashmi
172 X 117 cm
(905,00 €)   540,00 €

Tappeto Keshan

Keshan
295 X 201 cm
(2.075,00 €)   690,00 €

Tappeto Passatoia Kilim

Passatoia Kilim
315 X 115 cm
(1.267,00 €)   699,00 €

Tappeto Zandjan

Zandjan
200 X 125 cm
(750,00 €)   380,00 €

Tappeto Gabbe

Gabbe
195 X 158 cm
(1.294,00 €)   499,00 €

Tappeto Lilian

Lilian
185 X 150 cm
(720,00 €)   399,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
180 X 120 cm
(120,00 €)   69,00 €

Tappeto Shabzevar

Shabzevar
300 X 195 cm
(1.462,00 €)   490,00 €

Tappeto Mashad

Mashad
296 X 198 cm
(1.465,00 €)   490,00 €

Tappeto Keshan

Keshan
288 X 200 cm
(2.016,00 €)   590,00 €

Tappeto Kilim Garabag

Kilim Garabag
228 X 160 cm
(1.642,00 €)   840,00 €

Tappeto Kilim Kaskay

Kilim Kaskay
230 X 131 cm
(1.053,00 €)   499,00 €

Tappeto Kilim Garabag

Kilim Garabag
237 X 167 cm
(1.386,00 €)   550,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
260 X 130 cm
(236,00 €)   89,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
260 X 130 cm
(236,00 €)   89,00 €

Tappeto Passatoia Hosseinabad

Passatoia Hosseinabad
294 X 73 cm
(860,00 €)   430,00 €

Tappeto Passatoia Hamadan

Passatoia Hamadan
284 X 93 cm
(924,00 €)   490,00 €

Tappeto Tabriz

Tabriz
310 X 199 cm
(1.542,00 €)   490,00 €

Tappeto Sirdjan

Sirdjan
205 X 118 cm
(1.209,00 €)   720,00 €

Tappeto Kazak Pashmi

Kazak Pashmi
198 X 125 cm
(1.732,00 €)   950,00 €

Tappeto Islamabad

Islamabad
193 X 125 cm
(1.206,00 €)   699,00 €

Tappeto Beshir

Beshir
206 X 105 cm
(864,00 €)   345,00 €

Tappeto Tabriz

Tabriz
200 X 152 cm
(5.472,00 €)   1.390,00 €

Tappeto Kerman Laver

Kerman Laver
225 X 130 cm
(1.465,00 €)   599,00 €

Tappeto Afshar

Afshar
174 X 130 cm
(904,00 €)   320,00 €

Tappeto Bukhara Kashmir

Bukhara Kashmir
186 X 122 cm
(681,00 €)   270,00 €

Tappeto Yamout

Yamout
163 X 128 cm
(1.360,00 €)   650,00 €

Tappeto Qum Shareza

Qum Shareza
207 X 139 cm
(2.304,00 €)   1.090,00 €

Tappeto Gabbe

Gabbe
206 X 99 cm
(1.224,00 €)   489,00 €

Tappeto Jaipur

Jaipur
185 X 129 cm
(670,00 €)   270,00 €

Tappeto Shabzevar

Shabzevar
294 X 200 cm
(1.470,00 €)   490,00 €

Tappeto Kerman Laver

Kerman Laver
203 X 118 cm
(960,00 €)   490,00 €

Tappeto Sammarkanda

Sammarkanda
136 X 63 cm
(392,00 €)   149,00 €

Tappeto Jaipur

Jaipur
189 X 121 cm
(1.030,00 €)   399,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
180 X 120 cm
(120,00 €)   59,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   59,00 €

Tappeto Berkana

Berkana
196 X 105 cm
(927,00 €)   370,00 €

Tappeto Ardebil

Ardebil
295 X 205 cm
(990,00 €)   490,00 €

Tappeto Srinagar

Srinagar
210 X 137 cm
(720,00 €)   450,00 €

Tappeto Sumak

Sumak
158 X 123 cm
(970,00 €)   249,00 €

Tappeto Kilim

Kilim
147 X 100 cm
(514,00 €)   155,00 €

Tappeto Gabbeh

Gabbeh
150 X 89 cm
(241,00 €)   89,00 €

Tappeto Jacibedir

Jacibedir
186 X 97 cm
(720,00 €)   280,00 €

Tappeto Kilim Garabag

Kilim Garabag
180 X 100 cm
(810,00 €)   280,00 €

Tappeto Gabbeh Taftato

Gabbeh Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Stuoia

Stuoia
200 X 140 cm
(180,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbe Taftato

Gabbe Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbe Taftato

Gabbe Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbe Taftato

Gabbe Taftato
200 X 100 cm
(160,00 €)   69,00 €

Tappeto Gabbe Taftato

Gabbe Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbe Taftato

Gabbe Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbe Taftato

Gabbe Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbe Taftato

Gabbe Taftato
140 X 70 cm
(89,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh India

Gabbeh India
126 X 126 cm
(129,00 €)   39,00 €

Tappeto Stuoia India

Stuoia India
200 X 140 cm
(180,00 €)   39,00 €

Tappeto Gabbeh Nepal

Gabbeh Nepal
172 X 114 cm
(196,00 €)   89,00 €